หลักสูตร

บุคคลทั่วไป

 • เด็กหญิงผู้เป็นดวงใจ
 • สภาพปัญหา/สถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน
 • จิตวิทยากับการเลี้ยงดูเด็ก
 • ความรุนแรงและผลกระทบ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็ก

ศึกษาหลักสูตร
สำหรับบุคคลทั่วไปก่อน

 • หลักการดำเนินงานตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก
 • การสื่อสารกับครอบครัวและเด็ก
 • การฟื้นฟูเยียวยาเด็กและครอบครัว

ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองเด็ก

ศึกษาหลักสูตร
สำหรับบุคคลทั่วไปและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กก่อน

 • มาตรการ/กลไกในการคุ้มครองเด็ก
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก
 • การถามปากคำและการสืบพยานเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
 • การเขียนรายงานและคำร้อง